Ecologie

Wetenschappelijke publicaties:
Kooijman, A.M.; , Cusell, C.; Hedenäs, L.; Lamers, L.P.M.; Mettrop, I.S.; Neijmeijer, T. (2020). ‘Re-assessment of phosphorus availability in fens with varying contents of iron and calcium’, Plant and Soil 447: pp. 219–239, DOI: 10.1007/s11104-019-04241-4. Link (pdf)

Mettrop, I.S.; Neijmeijer, T.; Cusell, C.; Lamers, L.P.M.; Hedenäs, L.; Kooijman, A.M. (2018). ‘Calcium and iron as key drivers of brown moss composition through differential effects on phosphorus availability’, Journal of Bryology 40(4): pp. 350-357, DOI: 10.1080/03736687.2018.1493340. Link

Kooijman, A.M.; Cusell, C.; Mettrop, I.S.; Lamers, L.P.M. (2016). ‘Recovery of target bryophytes in floating rich fens after 25 years of inundation by base-rich surface water with lower nutrient contents’, Applied Vegetation Science 19: pp. 53–65. Link (pdf)

Mettrop, I.S.; Cusell, C.; Kooijman, A.M.; Lamers, L.P.M. (2015). ‘Short-term summer inundation as a measure to counteract acidification in rich fens’, PLOS One, DOI: 10.1371/journal.pone.0144006. Link (pdf)

Mettrop, I.S.; Rutte, D.; Kooijman, A.M.; Lamers, L.P.M. (2015). ‘The ecological effects of water level fluctuation and phosphate enrichment in mesotrophic peatlands are strongly mediated by soil chemistry’, Ecological Engineering 85, pp. 226-236. Link

Mettrop, I.S. (2015). ‘Water level fluctuations in rich fens: an assessment of ecological benefits and drawbacks’, PhD thesis, University of Amsterdam, 174 pp. Link (pdf)

Kooijman, A.M.; Hedenäs, L.; Mettrop, I.S.; Cusell, C. (2015). ‘Calliergon megalophyllum rediscovered in the Netherlands after 50 years: comparison to Swedish habitats’, Lindbergia 38, pp. 20-29. Link (pdf)

Cusell, C.; Mettrop, I.S.; van Loon, E.E.; Lamers, L.P.M.; Vorenhout, M.; Kooijman, A.M. (2015). ‘Impacts of short-term droughts and inundations in species-rich fens during summer and winter: Large-scale field manipulation experiments’, Ecological Engineering 77, pp.127-138. Link

Mettrop, I.S.; Cusell, C.; Kooijman, A.M.; Lamers, L.P.M. (2014). ‘Nutrient and carbon dynamics in peat from rich fens and Sphagnum-fens during different gradations of drought’, Soil Biology and Biochemistry 68, pp. 317-328. Link

Mettrop, I.S.; Cammeraat, L.H.; Verbeeten, E. (2013). ‘The impact of subterranean termite activity on water infiltration and topsoil properties in Burkina Faso’, Ecohydrology 6, pp. 324-331. Link

Publicaties in vakbladen:
Mettrop, I.; Oosterholt, D.; Timmermans, G. (2023). ‘Vleermuizen in Amsterdam: inzicht in de winteractiviteit’, Tussen Duin en Dijk 2023(2), pp.16-18. Link (pdf)

Mettrop, I.; van der Hut, R. (2022). ‘Ganzen en natuurdoelen’, Tussen Duin en Dijk 2022(2) (Naardermeer-special), pp. 24-27. Link (pdf)

Van Dijk, G.; van Diggelen, J.; Cusell, C.; van Belle, J.; Kooijman, A.; van den Broek, T.; Bobbink, R.; Mettrop, I.; Lamers, L.; Smolders, F. (2021). ‘Chemische condities in trilveen en effecten van stikstofdepositie’, De Levende Natuur 122(3), pp. 84-87. Link (pdf)

Mettrop, I.S.; Wymenga, E.; Oosterveld, E. (2020). ‘Better Wetter maakt werk van klimaatadaptatie’, Landschap 38(2), pp. 81-85. Link (pdf)

Kooijman, A.M.; Mettrop, I.S.; Neijmeijer, T.; Cusell, C.; Hedenäs, L. (2020). ‘Nieuwe kijk op fosfaatbeschikbaarheid in kalkrijke en ijzerrijke venen’, Vakblad Natuur Bos Landschap 167, pp. 23-25. Link (pdf)

Lamers, L.P.M.; Geurts, J.G.M.; van Schie, J.M.; van Dijk, G.; Barendregt, A.; Mettrop, I.S.; Moria, L.; Fritz, C.; Roelofs, J.G.M.; Smolders, A.J.P.; Rip, W.J. (2018). ‘Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap’, Landschap 35(2), pp. 95-103. Link (pdf)

Van Tweel, M.; Bokeloh, D.; Cusell, C.; Kooijman, A.; Martens, R.; Mettrop, I.; Neijmeijer, T.; Sparrius, L. (2015). ‘Ontwikkeling van Geel schorpioenmos in de Meppelerdieplanden’, De Levende Natuur 116(4), pp. 158-162. Link

Selectie aan rapportages:
Mettrop, I.; Wymenga, E.; de Ruyter, P.; Hollants, D. (2022). ‘Visie klimaatbestendige veenlandschappen’, uitgave in opdracht van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, 37 pp. Link (pdf)

Mettrop, I.; Loonstra, J.; Wymenga, E., (2021). ‘Ontwikkeling van kruidenrijke graslanden bij hoog grondwater in Friese veenweiden. Een overzicht van beschikbare kennis’. A&W-rapport 20-326. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden. Link (pdf)

Van Diggelen, J.M.H.; van Dijk, G.; Cusell, C.; van Belle, J.; Kooijman, A.; van den Broek, T.; Bobbink, R.; Mettrop, I.S.; Lamers, L.P.M.; Smolders, A.J.P. (2018). ‘Onderzoek naar de effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen, ten behoeve van het behoud en herstel van habitattype H7140 (Natura 2000)’, VBNE; Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, KNNV Uitgeverij, 183 pp. Link (pdf)

Mettrop, I.S.; Kooijman, A.M.; Lamers, L.P.M.; Cusell, C. (2015). ‘Peilfluctuaties in het laagveenlandschap: relaties tussen hydrologie, ecosysteemdynamiek en Natura 2000-habitattypen’, VBNE; Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, 205 pp. Link (pdf)

Cusell, C.; Kooijman, A.M.; Mettrop, I.S.; Lamers, L.P.M. (2013). ‘Natura 2000 Kennislacunes in De Wieden & De Weerribben’, Bosschap; Bedrijfschap voor Bos en Natuur, Ministerie van Economische Zaken, Directie Agrokennis, 356 pp. Link (pdf)

Mettrop, I.S.; Loeb, R.; Lamers, L.P.M.; Kooijman, A.M.; Cirkel, D.G.; Jaarsma, N.G. (2012). ‘Een meer natuurlijk peilbeheer: relaties tussen geohydrologie, ecosysteemdynamiek en Natura 2000; een kennisoverzicht op verschillende schaalniveaus’, Bosschap; Bedrijfschap voor Bos en Natuur, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Directie Kennis en Innovatie, 166 pp. Link (pdf)