Mettrop, I.; Wymenga, E.; de Ruyter, P.; Hollants, D. (2022). ‘Visie klimaatbestendige veenlandschappen’, uitgave in opdracht van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, 37 pp. Link (pdf)

Mettrop, I.; Loonstra, J.; Wymenga, E., (2021). ‘Ontwikkeling van kruidenrijke graslanden bij hoog grondwater in Friese veenweiden. Een overzicht van beschikbare kennis’. A&W-rapport 20-326. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden. Link (pdf)

Van Diggelen, J.M.H.; van Dijk, G.; Cusell, C.; van Belle, J.; Kooijman, A.; van den Broek, T.; Bobbink, R.; Mettrop, I.S.; Lamers, L.P.M.; Smolders, A.J.P. (2018). ‘Onderzoek naar de effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen, ten behoeve van het behoud en herstel van habitattype H7140 (Natura 2000)’, VBNE; Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, KNNV Uitgeverij, 183 pp. Link (pdf)

Mettrop, I.S.; Kooijman, A.M.; Lamers, L.P.M.; Cusell, C. (2015). ‘Peilfluctuaties in het laagveenlandschap: relaties tussen hydrologie, ecosysteemdynamiek en Natura 2000-habitattypen’, VBNE; Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, 205 pp. Link (pdf)

Cusell, C.; Kooijman, A.M.; Mettrop, I.S.; Lamers, L.P.M. (2013). ‘Natura 2000 Kennislacunes in De Wieden & De Weerribben’, Bosschap; Bedrijfschap voor Bos en Natuur, Ministerie van Economische Zaken, Directie Agrokennis, 356 pp. Link (pdf)

Mettrop, I.S.; Loeb, R.; Lamers, L.P.M.; Kooijman, A.M.; Cirkel, D.G.; Jaarsma, N.G. (2012). ‘Een meer natuurlijk peilbeheer: relaties tussen geohydrologie, ecosysteemdynamiek en Natura 2000; een kennisoverzicht op verschillende schaalniveaus’, Bosschap; Bedrijfschap voor Bos en Natuur, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Directie Kennis en Innovatie, 166 pp. Link (pdf)